The New Yorker官网

The New Yorker,也译作《纽约人》,是一份美国知识、文艺类的综合杂志,内容覆盖新闻报道、文艺评论、散文、漫画、诗歌、小说,以及纽约文化生活动向等。《纽约客》原为周刊,后改为每年42期周刊加5个双周刊。《纽约客》现由康得纳斯出版公司出版。The New Yorker官网地址及相关网址资源如下:

添加评论

必须 已登录为 发表评论.